http://filesell.ir/loginform.php?rid=28038&pps=28038
فروشگاه جامع فایل های دانشگاهی
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
تحقیق بانک تحقیق دانشجویی بانک تحقیق دانشجویی تحقیق بانک تحقیق دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر http://downloadyfile.ir

قطبش پذيري مولكولي

 قطبش پذيري مولكولي

فرمت فایل : .doc


 


تعداد صفحه : 24 صفحه


 


قسمتی از متن :


 


‏1


‏1


‏فرض ما براي محاسبة يكنواخت بودن چگالي بار ابر بود كه با تصوير كوانتمي اتم توافق ندارد . در نظرية كوانتمي بيشينه چگالي احتمال مربوط به شعاع معيني مطابق با اولين مدار بور بوده كه براي شعاعهاي بزرگتر افت مي كند . محاسبة كامل قطبش پذيري مولكولي براي اتم هيدروژن 68/1 است . در صورتيكه معادلة ( 4 ـ 7 ) مقدار cm3‏ 378/0 را ارائه مي دهد . علت بزرگتر بودن مقدار قطبش پذيري توسط نظرية


كو انتمي امكان پذير است ، زيرا در اين مدل خارجي ترين مناطق چگالي احتمال ابر مربوط است به الكتروني كه به طور ضعيف به هستة ما در مقيد است . بنابراين تعداد كم الكترون د راين ناخيه نسبت به آنهايي كه نزديك به هستة هستند ، مشاركت بيشتري را درقطبش پذيري دارند .


‏قطبش پذيري مولكولي


‏با اعمال يك ميدان ، قطبش ماده قطبي به دو صورت مي تواند تغيير كند :


‏الف ) اگر ميدان باعث جابجايي اتمها X‏ تغيير فاصله بين آنها شود و گشتاور دو قطبي مولكول را تغيير مي دهد اين عمل را قطبش پذيري اتمي مي خوانيم و با ‏ نمايش مي دهيم .


‏ب ) اگر كل مولكول حول محور تقارن خود چرخش كند ، بطوريكه دو قطبي آن با ميدان هم امتداد شود اين را قطبش جهتي مي نامند ، و با ‏ نمايش مي دهند .


‏ قطبش بين لايه اي :


‏1


‏2


‏در يك بلور واقعي هميشه در عمل نقصهاي زيادي از قبيلي جاهاي شبكه اي تهي ، مراكز ناخالصي ، جابجاييها و …‏ وجود دارد . حاملهاي بار آزاد ، كه تحت تأثير ميدان اعمال شده در بلور جابجا مي شوند ، ممكن است توسط يك نقص به دام بيفتند و يا روي هم انباشته شوند . و اين اثر منجر به ايجاد انباشتگي موضعي بار مي شود كه تصوير خودش را بر روي يك الكترود القاء مي كند و گشتاور دو قطبي بدست


مي دهد . و اين قطبش دو بلور بنا مي كند كه قطبش بين لايه اي ناميده مي شد و آن را با ‏ نشان مي دهيم .


‏دسته بندي دي الكتريكها :


‏سه نوع قطبش پذيري اتمي و يامولكولي ‏ منجر به يك طبقه بندي كلي در مواد دي الكتريكي مي شوند . تمام دي الكتريكها در يكي از سه گروه زير قرار دارند :


‏الف ) مواد غير قطبي كه تغييرات گذردهي را در محدودة فركانسهاي نوري نشان


مي دهند . در اين مواد اعمال ميدان الكريك يفقط باعث جابجايي الاستيكي الكترونها مي شود . تمام دي الكتريكهايي كه داراي اين نوع اتم آنه چه بصورت جامد ، مايع و يا گاز باشند ، در اين دسته يافت مي شوند .


‏ب ) مواد قطبي كه در محدودة فركانهاس فروسرخ و همچنين نوري تغييراتي در گذردهي دارند . موادي كه بتوان در ردة بندي اين دسته قرار داد ، احساسي هستند كه گشتاورده قطبي خالص مولكولهاي آنها صفر است . حتي اگر داراي دسته هاي دو قطبي از اتمها باشند ، ‏ ، پارافين ، بنزين ‏ تتراكلريد كربن و تعداد زيادي از روغنها از اين دسته اند . در بيشتر اينها قطبش پذيري فروسرخ تنها كسري از قطبش پذيري نوري است و از نظر تجربي رفتار آنها بسيار شبيه به مواد غير قطبي


مي باشد .


‏1


‏3


‏مهمترين اعضاي اين دسته ، جامدات يوني هستند ، نظير سنگ بنك ، بلورهاي قليايي بطور عام ، ‏ و …‏ …‏ …‏ ؛ همة اينها قطبش پذيري فروسرخ بزرگي را نشان


مي دهند .


‏ج ) مواد دو قطبي كه علاوه بر اينها ، قطبش جهتي را هم نشان مي دهند . تمامي موادي كه شامل مولكولهاي دو قطبي انه در اين گروه قرار دارند ، در دماهاي پايين ممكن است اين مواد قطبي شوند و اين بخاطر بي حركت شدن مولكولهاست بطوريكه ديگر قادر به چرخيدن و همسو شدن با ميدان نمي باشد . در بعضي حالات مانند يخ ، چرخش دو قطبي ممكن است از طريق انتقال يك يون از محل تعادل به محل ديگري حاصل شود .


‏مشكلات نظرية دي الكتريك :


‏هدف نظريه دي الكتريك بايد اين باشد كه بتوان گشتاور دو قطبي الكتريك داده شده را كه در اثر اعمال يك ميدان در مادة القاء مي شود ، از ساختار اتمي و مولكولي آن محاسبه كرد . اين هدف از طريق محاسبة قطبش پذيري كه رفتار ميكروسكويي و ماكروس كوپي دي الكتريك را به يكديگر را به يكديگر مربوط مي كند ، انجام


مي شود ، به طوري كه انجام مي گيرد كه عامل اخير توسط گذردهي اش توصيف


مي گردد و محاسبة صريح مقادير گذردهي و وابستگي آن به فركانس و دما از يك مدل اتمي و يا مولكولي همواره با مشكلاتي همراه بوده است و عموماً تقريبهايي بكار گرفته مي شود . براي مثال ، در مورد قطبش پذيري اتمي هيچگونه محاسبه اي را


نمي توان انجام داد مگر اينكه پيكربنديهاي دقيق از هسته هاي يوني مثبت و ابرهاي الكتروني آنها معلوم باشد ، و اين فقط در تعداد معدودي از حالتهاي نسبتاً ساده امكان پذير مي باشد . بنابراين عموماً مدل ساده اي براي نمايش يك ماده با پيچيدگي خيلي زياد انتخاب مي شود ، معمولاً اين امر اجازه مي دهد كه فرمولهايي تقريبي براي توصيف رفتار دي الكتريك بدست آيند و مقايسة اينها با نتايج تجربي ، صحت مدل به كار برده شده را نشان مي دهد .


‏1


‏5


‏ شكست دي الكتريكي :


‏تعريف . خرابي دي الكتريكها تحت تنش الكتريك شكست ناميده مي شود و از نظر عملي زمينة مطالعه فوق العاده مهمي است . اغلب ديده مي شود كه مواد مشابه تحت شرايط صنعتي واقعي ، گسترده وسيعي از قدرتهاي دي الكترنيكي را كه به نوع كاربردشان وابسته مي باشند ارائه مي دهند . بهر حال ، حتي در جاي كه به ظاهر شرايط كاربردي و توزيع ميدان يكسانند ديده مي شود كه باز هم شكست در گسترة وسيعي از تنشهاي اعمال شده گسترده است علاوه بر آن تحت شرايط آزمايشگاهي ، اندازه گيريهاي انجام شده عموماً اين شكست را در قدرتهاي ميدان پايين تري از آنچه براي مادة خالص است ، بدست مي دهند .


‏براي در يك ساز كارهاي انانس شكست ، لازم است شرايط كنترل شده در آزمون آزمايشگاهي دقيقاً حفظ شود . بنابراين از تمركزهاي ميدان با دور لبه هاي الكترودها بايد جلوگيري شود و مادة تحت آزمايش بايد خالص و همگن باشد و اتمسفر بايد به دقت كنترل شود .


‏قبل از اينكه به بررسي تعدادي از سازو كارهاي اساسي شكست بپردازيم لازم است ساختار الكتروني دي الكتركهاي خالص را بررسي كنيم .


‏ الكترونها در عايقها :


‏هنگاميكه اتمها براي تشكيل جامد نزديك هم آورده مي شوند ، ترازهاي مجاز گسستة انرژي مربوط به الكترونها در اتم آزاد پهن شده و به نوازهاي انرژي مجاز تبديل


مي شوند . در دماي صفر مطلق ، در بلور كامل بدون نقص ، اين نوارها با الكترونهايي كه داراي انزژي معين اند ، پر مي شوند . با افزايش دما ، الكترونها انرژي كسب كرده و اگر انها دقيقاً مقدار انرژي انتقال را كسب كنند ، بخشي از انها به سطوح انرژي بالاتر حركت مي كنند .


‏نوارهاي انرژي كه مربوط يه الكتروهاي مقيد به اتمهاي مادر مي باشند ، نوار ظرفيت ناميده مي شوند . هنگاميكه الكتروها از چنين انرژيها انتقال مي يابند ، از اتمهاي مادر رها مي شوند و نواري كه به ان منتقل مي گردند به وار رسانايي موسوم است .


همينكه الكترونها در نوار رسانايي قرار بگيرند براي جابجايي در بلور آزاد خواهند


بود .

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D6563320243718_1943217_8083.zip60.4k

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه با تمرین

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه با تمرین        محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی  فايده اول خوشنويسی:  كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي بر اين ابتهاج مترتب است كه سرآمد آنها معرفت به ساحت حضرت باري است كه او پديد آورنده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,500 تومان 50% تخفیف

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید

لینک پرداخت و دانلود "پايين مطلب فرمت فايل :  word ( قابل ويرايش ) تعداد صفحه:18 نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید» نقش مدیریت در مصرف یكی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.   نقش مدیریت در مصرف یكی از عوامل تأثیر گذا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,750 تومان 25% تخفیف

نظارت بر عملكرد مديران

لینک پرداخت و دانلود "پايين مطلب   فرمت فايل :  word ( قابل ويرايش )   تعداد صفحه:17 نظارت بر عملكرد مديران تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد است كه از آن انتظار مي رود اهدافي مهم را در زمينه مديريت سرمايه انساني برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگيختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهايشان، ايجاد فرهنگ عملكرد، تعيين اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,750 تومان 25% تخفیف

مفهوم مدیریت

لینک پرداخت و دانلود "پايين مطلب   فرمت فايل :  word ( قابل ويرايش )   تعداد صفحه:16 مفهوم مدیریت   پسندیده است پیش از تشریح مطالب، نخست تعریفی از واژۀ مدیریت و معانی پیچیدۀ وابسته به آن ارائه گردد. در این مورد، شاید نخستین پرسشی که در بسیاری از نشست های آموزشی در حیطۀ مدیریت مطرح می شود، مربوط به چگونگی طبقه بندی کردن این مفهوم است. عده ای مدیریت را به جهت نیازش بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,750 تومان 25% تخفیف

مديريت و تعارض سازماني

لینک پرداخت و دانلود "پايين مطلب   فرمت فايل :  word (قابل ويرايش)   تعداد صفحه:7 :مديريت و تعارض سازماني conflict management organizational       مقدمه تعارض پديده‌اي است که آثار مثبت و منفي روي عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحيح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقاي سطح سلامتي سازمان مي‌گردد و استفاده غير مؤثر از آن موج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,750 تومان 25% تخفیف

مديريت و ارتباطات

    فرمت فايل :  word (قابل ويرايش)   تعداد صفحه:7 : مديريت و ارتباطات چكيده اين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌هاي بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي براي ايجاد محيط و ارتب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,750 تومان 25% تخفیف

تسهيم دستاوردها چيست

لینک پرداخت و دانلود "پايين مطلب   فرمت فايل :  word ( قابل ويرايش )   تعداد صفحه:67 قسمت ا: تعريف ، خصوصيات اصلي و فوايد تسهيم دستاوردها   كدام سازمان است كه علاقمند به تركيب نمودن ارتباطات ، كار تيمي ، جهت گيري اهداف مشترك ، بهبود عملكرد ، مشاركت كاركنان و پاداشهاي مالي در يك نظام نيست ؟ همين امر دليل واقعي سازمانها براي استفادة‌ هر چه بيشتر ازشكلهاي مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف

فرار مالیاتی

ک پرداخت و دانلود "پايين مطلب :   فرمت فايل : word ( قابل ويرايش )   تعداد صفحه :26   فهرست مطالب : عنوان :                                              &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف

پکیج فایل مدیریت

پکیج فایل مدیریت شامل ۸۰۰نوع فایل تحقیق وپاورو مقاله   سلام دوستان گرامی پکیچ فوق العاده ای که امروز برایتان فراهم کرده ایم کاملترین و بزرگترین بانک پکیچ مدیریت در نت هست که شما دانشجویان و دانش اموختگان رشته مدیریت میتوانید بیابید. 800 فایل در یک پکی ایا میدانستید که صدها فایل در این بانک پکیچ قرار دارد؟ ایا میدانستید که برای خرید هر فایلی باید متوسط 2500 تومان پرداخت کنید که برای داشت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 20% تخفیف

مستند سازی در مدیریت

مستند سازی درمدیریت  تعداد صفحات ۳۱ نوعدفایل ،ppt مقدمه :مستند سازی درمدیریت یکی از فرایند های بسیار مهم در استقرارو اجرای سیستمهای مدیریت مباشد مستند سازی در اجرای صحیح و بک نواخت سیستمهای و بهبود دوام انها تأثیر بسزای دارد عناوین:اهداف اصلی مستند سازی ،سند ،نظامنامه کیفیت،طرح کیفیت،سابقه ،سند های مورد استفاده در سیستنهای مدیریت،رهنمود های در باره بند ۴،۲استاندارد    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,600 تومان 20% تخفیف

آشنای بانحوی ساخت تابلوهای برق صنعتی

آشنای بانحوی ساخت تابلوهای برق صنعتی نام:آشنای با نحوی ساخت تابلوهای برق صنعتی تعدادصفحات:47 فهرست ۱.مقدمه ۲.مراحل ساخت تابلو ۳قطعات المان های که برای ساخت تابلو های برق مورد استفاده قرار میگیرد ۴فرایند ساخت قطعات ۵.فرایند مونتاژ قطعات مقدمه برق یکی از صنایعی است که اگر نتوان گفت بیشترین بازار کار در جهان را بخود اختصاص داده ولی با اطمینان کامل می توان گفت یکی از صنایع مهم جهان می باشد که در حال حاظر بیشترین بازار کار را در دسته ها ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 600 تومان